بزمِ عشق

و افلاطون چه زیبا توصیف می کند عشق را در رساله ضیافتش:

 

کسی که بخواهد راه عشق را درست بپیماید، باید در دوران جوانی به زیباچهره ای دل بندد. و اگر راهبرش راه درست را به او نشان داده باشد، فقط دل به یک زیباروی می بندد و این دل بستگی اندیشه خوب و زیبا برای وی پدید می آورد... پس از این مرحله، متوجه زیبایی روح خواهد شد و آن را به مرتب بالاتر از زیبایی بدن خواهد شمرد و هنگامی که به مرحله بالاتر می رسد درک می کند که زیبایی جان بالاتر از زیبایی بدن است و در نتیجه، اگر به روحی با فضیلت و پرهیزکار که از زیبایی رخسار بهره اش کمتر باشد برخورد نمود، به او دل می بندد و عشقش را به دل می گیرد و پیوسته در اندیشه او خواهد بود....

ای سقراط! من از تو می خواهم که هم اینک همه دقت خود را به آنچه که اکنون برای تو بیان می کنم خوب به کار اندازی. کسی که در عشق تا این مرحله تربیت یافت و شاگردی مکتب عشق را حاصل کرد و مراحل مختلف زییایی را ادراک کرد و به پایان راه خود رسید، ناگهان طبیعتی بر او آشکار می شود که زیبایی اش بی پایان است و این غایت و سرانجام همه کوشش هاست و این همان زیبایی خارق العاده ای است که او به خاطر آن این همه مشقت و سختی را بر خود هموار ساخت و این زیبایی، جاودانه است. نه به وجود می آید و نه فانی می شود. نه کوچک تر می شود و نه بزرگ تر می گردد...از هر جهت و به چشم همگان و در همه جا و در همه حال زیباست... و نظیرش را در هیچ موجود زمینی و آسمانی نتوان یافت. زیبایی او مطلق است و بی نظیر و جاودانه... این است آن زندگانی ازلی که سزاوار نوع بشر است؛ یعنی زندگی سعادتمندانه ای که در آن عشق و زیبایی مطلق را مشاهده کنی...

...آن کس به رهبری عشق زیبایی های خاکی و زمینی را بنگرد،و نیز اگر آنها را چون «پلکانی» به کار گیرد...از یک زیبایی به دو زیبایی می رسد،و از آنجا به زیبایی تن و اندام،و به طور کلی از آنجا به زیبایی اخلاق و منش و رفتار نیکو. و چون از آن گذشت،به زیبایی خرد و حکمت می رسد،و از زیبایی دانش و حکمت،به زیبایی دانش مطلق و بی پایان که آن را بیان کردم این دانشی است که هدف و مقصود خود اوست...

و بعد می گوید:

کاش ما را دیده ی حقیقت بین بود،تا به دیدن این زیبایی ها موفق می شدیم، و چشمان ما به دیدن آن زیبایی از هر گونه رنگ و نقش «فناپذیر و رو به زوال» یعنی خودِ آن «زیبایی خدایی» باز می شد،و شگفتی آن ما را در خود می گرفت...

 

/ 0 نظر / 26 بازدید