چند کلمه حرف حساب

Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano.

Ugo Ojetti 

بزرگترین تحقیر دشمن، مدح کردن او در صفاتی است که فاقد آنهاست.

Ricordare il passato serve per il futuro, così non ripeterai gli stessi errori: ne inventerai di nuovi.

Groucho Marx

مزیت یادآوری گذشته جلوگیری از تکرار اشتاباهات مشابه و ابداع اشتباهاتی جدید است.

/ 0 نظر / 6 بازدید