کودکان احساس

به احساساتت احترام بگذار

از این کودکان حساس مگریز!

پذیرایشان باش

با آنان مواجه شو.

خوب در جام جهان نمای روحت بنگر.

آغوشت را برای خشم هایت ، ترس هایت، نگرانی هایت و عشقت بگشا...

چه سود از پشت کردن به عصبیت ها؟

چه  باک از مواجه با ترس ها؟

پای درد دلشان بنشین

بدون هیاهو ، بدون قیل و قال!

و انگاه خواهی دید که چه رام اند این کودکان بازیگوش

فقط چشمی می خواهند برای دیده شدن

و گوشی می خواهند برای شنیده شدن.

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید