انتخاب

تصمیم و انتخاب دو فرایند بسیار سخت و انرژی برهستند که گاهی  دمار از روزگار آدم در می آورند. اما چاره ای نیست باید انتخاب کرد. باید انتخاب کنم. شمارش معکوس آغاز شدند.

/ 3 نظر / 5 بازدید
NaDia

من معمولا اون قدر سر دوراهیا معطل میکنم که یکی از راها منفجر میشه و دیگه انتخابی نیست که بکنم ولی این روش رو پیشنهاد نمیکنم چون راهی که میمونه معمولا مزخرف ترین امکانه! زودتر تصمیمتو بگیر! تا سازنده ی سرنوشتت خودت باشی![مغرور][گل]

م.ع.ا

هرکاری رازیر آفتاب وقتی ست... زمانی ست برای ولادت و زمانی ست برای موت زمانی برای دوختن و زمانی برای شکافتن زمانی برای گفتن و زمانی برای سکوت کتاب جامعه باب سوم نقل از کتاب :جایی دیگر نوشته "گلی ترقی"

م.ع.ا

-اگر همه ارکان زندگی را براساس انتخاب بنا کنیم ،آن گاه همه زندگی رنگ ولعاب مادی و گزینشی خواهند داشت. شاید گاهی هم باید تصمیم گرفت حتی اگر عقربه های زمان سنج از عدد صفر هم بگذرند.