اسفنج خیس

نامت سپیده دمی بود

که بر پیشانی آسمان گذشت

و ما همچنان
دوره می کنیم
شب را و روز را
هنوز را

  

دلتنگی.واژه ای که انگار با تکرارش تمام روحت فشرده  می شه،گره می خوره. انگار می خواد تمام غصه ها و قصه هاشو مثل فشردن یه اسفنج خیس بیرونبریزه.این دلتنگی وقتی تشدید می شه که بدونی دیگه راه گشایشی برایخاطر پژمردت وجود نداره چون دلیلش برای همیشه از دسترفته.وقتی پرنده ای از لانه کناری برای همیشه پرواز می کنه و می رهیهو دلت می شه مثل همون اسفنج خیس خیس !

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
؟

برای آقاجون نوشتی ؟ آخی خدا رحمتش کنه [ناراحت][گل]

روح قشنگی داری