ترانه های خدا

ترانه های خداوند همیشه زبیاهستد.

گوش کن...

صدای طبیعت را

صدای رودخانه..

صدای یک پرنده...

صدای تپش قلب یک عاشق...

چه دلنواز نواخته شده اند!!!

تار دلتان نزد خداست.....

می خواهم از خدا که بزند

 بهترین پود ها را بر تار وجودتان

 و بسازد ترانه ای زیبا از سرنوشتتان ..

(ناشناس)

/ 0 نظر / 25 بازدید