بی خبر از همه جا

Tutti sanno che una cosa e' impossibile da realizzare, finche' arriva uno sprovveduto che non lo sa
e la inventa.

Albert Einstein

همیشه همه می دانند که ابداع چیزی غیر ممکن است تا اینکه ناگهان سر و کله فردی بی خبر از همه جا پیدا می شود و آن را اختراع می کند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
م.ع.ا

و آنچه باعث پیدا شدن سرو کله آن فرد بی خبر در وسط این معرکه می شود احتیاج است چرا که گفته اند :" احتیاج مادر اختراع است."