آزادی

Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo


هیچکس برده تر از آنکس نیست که خود را آزاد می پندارد بی آنکه آزاد باشد.

 

گوته

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
صالح

قالب وبت[مغرور] خیلی با حال شده