آغوشی به وسعت بی کران

                                                         

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید /// معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار /// در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

 گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید /// هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

 ده بار از آن راه بدان خانه برفتید/// یک بار از این خانه بر این بام برآیید

 آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید /// از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

 یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت /// یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

 با این همه آن رنج شما گنج شما باد /// افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

مولوی

/ 0 نظر / 4 بازدید