دو جمله و تصویری کاملا بی ربط

_ادمها دو دسته شده اند
یا آن ها که نصیحت می کنند و دور می شوند
یا آن ها که دور می شوند و نصیحت می کنند

                                            متفکرمتفکرمتفکرمتفکر

_هر وقت ذهنی به کار افتاده
قلبی خسته است

 

یولاین نقاشی مقام اول را در یکی از مسابقات کودکانه آناتومی
با عنوان "بدن من" کسب کرده است جالبه نه؟!؟!؟

/ 0 نظر / 7 بازدید