فولاد مذاب

خدایمن، از آنچه برای من خواسته‌ای صرفنظر نکن تا شکلی را که تو می‌خواهی، به خودبگیرم. به هر روشی که می‌پسندی و هر مدت که لازم است، ادامه بده. فولاد روحم را در کارگاه آدم سازیت ذوب کن و با پتک عدالت و حکمتت بر آن بکوب ،در سرمای بی اعتناییت فروبر و بازبکوب و بکوب و بکوب.  اماهرگز، هرگز مرا به کوه زباله‌ فولادهای بی فایده پرتابنکن.

/ 1 نظر / 5 بازدید
صالح

می گن خدا به هر کی رنج بیشتری می ده انگاربیشتردوستش داره برای همین بوده که می گن فرعون در عمرش یکبار هم بیمار نشد