زندگی اصیل

اصیل باش و اصیل زندگی کن!

مگذار آجرهای زندگی ات را افکار دیگران, جریان ها و مد های روز بسازند.

مگذار گوش هایت از هیاهوی طبل های توخالی تقلید کر شوند!

طعم و بوی خودت را داشته باش!

خودت باش!

 خودِ خودِ خودت باش نه کپی احمقانه و کج و معوجی از هوس های زندگیِ ملال آور هرروزی!

/ 0 نظر / 90 بازدید