بی رنگی

و چه خوب مولوی قیل و قال های توخالی ما  آدم ها را توصیف می کنه:

 

 

چونکه بی‌رنگی اسیر رنگ شد

موسیی با موسیی در جنگ شد

 

گر ترا آید برین نکته سئوال

رنگ کی خالی بود از قیل و قال

/ 0 نظر / 30 بازدید