آفتاب تند

آفتاب تندی است. احساست را گم کرده ای. سرگردانی. چشمانت به سرعت به چپ و راست در جستجوی چیز گم شده ای در تکاپو هستند.تنفست به شماره افتاده. سرگردانم. احساسم  را گم کرده ام. روحم را گم کرده ام.آفتاب بسیار تندی است.

/ 2 نظر / 4 بازدید
م.ع.ا

من زیاد تجربه ای در نگارش نظریه برای قطعات ادبی ندارم اما این جمله را در حین مطالعه یک مجموعه داستان کوتاه در شب گذشته پیدا کردم امیدوارم با این متن نگارش شده توسط شما متناسب وهمراستا باشد: "هرچند نوری که زمانی درخشان بود اکنون برای همیشه از چشمانم رفته ، هرچند هیچ قدرتی نمی تواند لحظه های طراوت چمن وشکوفایی غنچه را بازگرداند ،بیا تاغم نخوریم ودرعوض ازآنچه برجای مانده نیرو بیابیم." وردزورث

م.ع.ا

-نام کتاب "این هم بهار" نوشته "محمدرحیم اخوت" که متن مورد نظر از "ورد زورث" در صفحه 79 کتاب نوشته شده است.