و چون ندانی پس صبر نتوانی!

  چون ندانی پس صبر نتوانی!

 

موسی گفت  آیا مرا رخصت می دهی از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟

خضر گفت تو هرگز نتوانی همراه من صبر و تحمّل کنی، و چگونه میتوانی در مورد رموز و اسراری که به آن آگاهی نداری شکیبا باشی؟

(سوره کهف)

 

/ 0 نظر / 29 بازدید