وظیفه

Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non è mai quello che egli avrebbe voluto scegliersi. 

Hermann Hesse

  هر کس در زندگی خود وظیفه ای بر عهده دارد و این وظیفه هرگز آنچه که او قصد انتخابش را داشته نیست. 

هرمان هسه

/ 0 نظر / 5 بازدید