سالی به رنگ پروردگار

و بازسالی دیگر می رود و سالی دیگر می آید. دفتری بسته می شود و اوراقی دیگر باز می شوند.

و چه خوش دفتری بود دفتری که گذشت. دفتری پر از رنگ های زندگی. رنگ هایی از جنس اسماء پروردگار. گاهی سبز به رنگ رحمت و عشق .گاهی سفید به رنگ حکمت و علم.  گاهی سرخ به رنگ جباریت و غضب. و گاهی آبی از جنس بخشش و قدرت...

در سال نو نیز همچنان سماعی خواهیم کرد و چرخی خواهیم زد در اقیانوس بی کران رنگ های الهی... چرخ و چرخ و چرخ، و....!

/ 0 نظر / 25 بازدید