لذت و مرگ

پشت چراغ قرمز ترمز می کنی. دست کم یک دقیقه باید تا سبز شدنش صبر کنی. ضبط ماشین را روشن می کنی. صدای موسیقی دلخواهت فضای ماشین را پر می کنه. سرت را که بلند می کنی ناگهان...

از سمت چپ کامیونی ترمز بریده با سرعت زیاد ازسراشیبی کوچه ای فرعی وارد خیابان اصلی می شه و محکم با اتاقک جلوی کامیون حمل سیمان که دقیقا مقابل ماشین تو متوقفه به شدت برخورد می کنه... راننده ها را با سر و صورت زخمی از ماشین بیرون می آرند ...

با خودت فکر می کنی اگر چراغ کمی دیرتر قرمز می شد ... و اگر به جای کامیون حمل بونکر...

فرشته مرگ را می بینی که در فاصله چند ثانیه ای از رانندگان ناظر بر تصادف با لبخند برای همه دست تکان می ده و دور می شه...

به قول سهراب :

ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است...

/ 0 نظر / 28 بازدید