یوسف درون

اسفند ماه  که می رسد نسیمی از اقلیم بهار بر کنعان وجودت وزیدن می گیرد و بوی پیراهن یوسف را به مشامت می رساند.

یوسفی که مدت هاست در چاه درونت زندانی است و در انتظار دستی تا برون کشد او را از این  قعر سیاهی!

 

/ 0 نظر / 27 بازدید