قضاوت ساده لوحانه

قضاوت کردن ادما چقدر راحت شده تو این دوره زمونه. هرکسی از ظن خود یار ما می شه. در حالیکه واقعیت چیز دیگریست.تمجیدت می کنن. محکومت می کنن. مطلع،بی روح و سنگدل، دقیق، مغرور یا خود خواه می نامندت.

 تو چیزهایی  می دونی که دیگران از ان بی خبرند. و قضاوت های گاه ساده لوحانه و از روی نا گاهی آنان لبخندی حاکی از تاثر و تمسخر را بر لبانت می اره.

خیلی هوس کردم یه چند روزی با خودم خلوت کنم. خودم و خودم و خودم.

/ 0 نظر / 6 بازدید