دفترهای بسته

دفتر ماه مهمانی باز هم گشوده شد. دفتری با برگهایی به سفیدی فطرت ،به لطافت روح و به وسعت آرامش. دریغ که اینبار از دفترهای گشوده سال های پیشین برخی برای همیشه بسته شده ، در حافظه تاریخ بایگانی شده اند. کسانی که هنوز پروازشان برایت پذیرفتنی نیست.

روحشان غریق رحمت باد!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
م.ع.ا

- ایکاش برگ دفتر ما همانگونه که سفید باز می گردد سفید هم بسته شود .

غریبه

روح عزیزان از دست رفته شاد