عجبا از انسان :: پنجشنبه ۱۳٩٦/٥/٥
دلخوشی ها کم نیست :: شنبه ۱۳٩٦/٤/۱٧
» دوشنبه ۱۳٩٦/۳/۱ :: چشم نیاز
» چهارشنبه ۱۳٩٦/٢/٦ :: هزار تو
» چهارشنبه ۱۳٩٦/۱/٩ :: آغوش خاک
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٤ :: بادبان بال
» شنبه ۱۳٩٥/۱۱/٩ :: حوضچه اکنون
» پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢ :: آیینه اوهام
» چهارشنبه ۱۳٩٥/٩/۳ :: سکوتی سفید
» دوشنبه ۱۳٩٥/۸/۱٠ :: جزع و فزع دان!
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/٧/۱۳ :: بارش تجربه
» دوشنبه ۱۳٩٥/٦/۸ :: نظری از مهر
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/٥/٥ :: زلف اتشین
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/۱ :: شراب تلخ می‌خواهم
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۳/۱٩ :: رمضان : نور، خدا، آرامش
» یکشنبه ۱۳٩٥/۳/۱٦ :: قامتی خمیده اما با وقار
» پنجشنبه ۱۳٩٥/۳/۱۳ :: جهان کاغذی
» چهارشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٢ :: بزم عشاق
» شنبه ۱۳٩٥/٢/۱۱ :: آرامش بصری حق مسلم ماست!
» یکشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٩ :: شیار های اشنایی
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱/۱٠ :: سفری به هندِ نجیب اما فقیر
» جمعه ۱۳٩٤/۱٢/٢۸ :: خلوت گزیده
» یکشنبه ۱۳٩٤/۱٢/۱٦ :: روز سی و پنجم
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٢/٤ :: احساسات تاریخ مصرف گذشته
» جمعه ۱۳٩٤/۱۱/٢۳ :: کیسه های عشق
» پنجشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٢ :: روز سی و چهارم
» جمعه ۱۳٩٤/۱۱/٢ :: چشم ها!
» جمعه ۱۳٩٤/۱٠/۱۱ :: سکه آرامش
» شنبه ۱۳٩٤/۱٠/٥ :: مگر بویی از عشق مستت کند
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/٢٤ :: کشتی رویاها به گل نشست!
» شنبه ۱۳٩٤/٩/٢۱ :: شنبه ۱۳٩٤/٩/٢۱
» یکشنبه ۱۳٩٤/۸/۱٧ :: فرش فقط یک کف پوش ساده نیست!
» شنبه ۱۳٩٤/٧/٢٥ :: با تو تنهایی معنا ندارد...
» چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/٤ :: روز سی و سوم
» جمعه ۱۳٩٤/٥/۳٠ :: دل تنگ
» یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۸ :: شب جهل
» شنبه ۱۳٩٤/٤/٢٠ :: لیلی و مجنون
» شنبه ۱۳٩٤/٤/٦ :: و چون ندانی پس صبر نتوانی!
» چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۳ :: حلقه عادات!
» پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۸ :: حوّل حالنا
» شنبه ۱۳٩٤/۳/۱٦ :: عروسکی با پایان باز
» شنبه ۱۳٩٤/۳/٢ :: بخوان به نام بادها!
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۸ :: "داستان سه نگاه"
» دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۳۱ :: روز سی و دوم
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/۱۸ :: روز سی و یکم
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: هیچ بر هیچ مپیچ
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۸ :: سالی به رنگ پروردگار
» شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۳ :: ببری و پرونده هسته ای
» شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٦ :: سفری در تونل زمان با مرکب هنر!
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٥ :: موتور...ضد ترافیک
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢۳ :: روز سی و یکم
» یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٥ :: ترانه های خدا
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ :: انسان کامل
» شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٠ :: بی رنگی
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۸ :: میلاد رسول عشق مبارک
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱ :: یلدایی دیگر با حافظ
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱ :: روز سی ام
» شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٠ :: نمی دانم!
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/۳٠ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/۳٠
» یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٧ :: آسمان خراش
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢ :: روز بیست و نهم
» یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٩ :: آفتاب و باران
» یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢ :: انسان گرگ انسان!
» شنبه ۱۳٩۳/٦/۱ :: روز بیست و نهم
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۸ :: یعنی اینقدرتفاوت...؟!؟!؟!؟!؟
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۸ :: زمانه ای که حیوانات به حال آدمی می گیرند!
» جمعه ۱۳٩۳/٥/۳ :: دانش مختصر ، دشمنی پر خطر
» شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۱ :: بزمِ عشق
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸ :: روز بیست و هشتم
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۱ :: بندگی
» شنبه ۱۳٩۳/٤/٧ :: ضیافت عشق
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۸ :: روز بیست و هفتم
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٧ :: coraggio
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱ :: مدال افتخار
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٤ :: ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱ :: طلب و استغنا
» دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٢ :: بیابان و گل نرگس؟!
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: لیلة الرغائب شب آرزوها
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٠ :: روز بیست و ششم
» شنبه ۱۳٩۳/٢/٦ :: رهایی
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸ :: la volonta
» شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳ :: ;Amour; ، روایت ساده یک عشق
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱ :: رویاها
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٩ :: روز بیست و پنجم
» جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥ :: la mente chiusa
» شنبه ۱۳٩۳/۱/٩ :: کوه ها آیینه عشق
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۸ :: سا ل 92 و ...
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩ :: صداقت در کار!
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤ :: روز بیست و چهارم
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٥ :: یوسف درون
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ :: کنون با ما باش
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٧ :: پیر خرابات
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٥ :: روز بیست و سوم
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ :: لیلی و مجنون
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: لذت و مرگ
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ :: میلاد پیامبر آور عشق مبارک
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ :: سلطان من
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ :: روز بیست و دوم
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٩ :: رسول رحمت
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱ :: یلدا و حافظ
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۸ :: fiori e spine
» شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: آقای ببر
» جمعه ۱۳٩٢/٩/۸ :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۸
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۳٠ :: روزبیست و یکم
» جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤ :: ای قبله و معبود ما
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٢ :: عشق و خون
» دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٠ :: l'ascesi
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: ماشین ثبت رویا
» دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦ :: یافته ها و باخته ها
» شنبه ۱۳٩٢/۸/٤ :: هنجار ذبح
» جمعه ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: روز بیستم
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٤ :: روز نوزدهم
» شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠ :: مهمان ناخوانده
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٧ :: خدایا!
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٠ :: روز هجدهم
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: Conoscere anima
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٠ :: روز هفدهم
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٩ :: coscienza e reputazione
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٦ :: در لفافه گفتن یا نگفتن مسئله این است
» جمعه ۱۳٩٢/٦/۸ :: روز شانزدهم:
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٧ :: Santuario di Dio
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٩ :: خدا گو یا خدا جو؟
» یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٧ :: دلگیر
» یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠ :: محرم اسرار
» جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۸ :: عید مبارک!
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٧ :: زندگی یعنی چه؟
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٠ :: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٥ :: خورشید ...
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٠ :: کمند محبت
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۸ :: مهمونی خدا
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦ :: سعدی ،شاعری جهان دیده
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: و خدا نزدیک است
» دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: دوستان قدیمی
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢ :: فصیح ترین زبان ...
» شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۸ :: هفت شهر عشق
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩ :: عکسی پر معنا
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢ :: صف اول ذهن
» جمعه ۱۳٩٢/٢/٢٠ :: همیشه بلند خواهم شد!
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٩ :: گوجه سبز یا کتاب؟ مسئله این است
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦ :: تکنولوژی و موجود شگفت انگیزی به نام انسان
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٢ :: چشمه و رود
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤ :: وجدان ،فلب ،فطرت
» یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱ :: گِل و نور
» جمعه ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: شش های زمین
» شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: بچه بودم...
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱ :: بهار فصل رایحه های افسونگر
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: روز پانزدهم
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ :: وداع
» جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: توافق
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: رابطه خوب
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ :: felicita
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: آرامش و محبت
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٦ :: sincerita
» جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٤ :: سکوت
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۳٠ :: زخم ها
» شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۸ :: طوفان
» جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٧ :: روز چهاردهم
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ :: امپراطوری آسمان
» شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ :: محبت بی چشم داشت
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ :: آرامش و لذت
» جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ :: چشم ها
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢ :: روز سیزدهم
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ :: رهایی
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: شب یلدا با حافظ
» شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥ :: برف
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٩ :: خشونت بی کلام
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢ :: سفری دور به جایی نزدیک
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: سد بتونی
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: زندگی
» یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: lo scopo
» جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: اندک اندک جمع مستان می رسد...
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: مشکلات
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/٥ :: گرگ در لباس میش
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: تجربه
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/۱٤ :: La dignita
» جمعه ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: خنکای نسیم صبح
» جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: پروردگارا...
» دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٩ :: انتخاب بد و بدتر
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٥ :: نبوغ یا استعداد
» دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢ :: حضور همیشگی
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: Iniziato il mese di Ramadan
» شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: Quando una porta si chiude
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٢ :: مال حرام
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: یک سال پیش همین زمان
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: خودشیفتگی
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۱ :: فاوست های امروزی
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦ :: قلب شرحه شرحه
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٠ :: گرگ زاده
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: خردمند
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٦ :: میدان عمل
» شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: خوشبختی
» جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: دروغ و دروغگویی
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٠ :: پوشش دین
» یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: زندانی برای بستن پر و بال پرواز
» یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦ :: آغوش شادی
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢ :: ساحل امن
» جمعه ۱۳٩٠/٦/٤ :: روز یازدهم
» شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۸ :: خورشید زندگی
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳۱ :: درد من...
» یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩ :: تعصب
» دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳ :: نا امیدی یک اشتباه
» پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩ :: روز دهم
» چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: اسکناس 100 تومانی و بی تفاوتی
» یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸ :: حماقت انسان ها
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸ :: چند ثانیه تا مرگ
» شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤ :: اصلاحیه
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩ :: به جای واژه غریب و نامانو س ...
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦ :: من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦ :: دریا و ...
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠ :: بت عیار
» دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩ :: شکوفه بهاری
» دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٢ :: اتاقی از جنس بی خیالی
» دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥ :: بی ظرفیتی یا با ظرفیتی .مسئله این است
» جمعه ۱۳٩٠/۱/٥ :: خوی بد
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ :: کلیه و فروش
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٩ :: دلزدگی
» دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦ :: نابلدی
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: زمهریر دستان
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤ :: ایوان دلتنگی
» شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩ :: راز
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: سکوت و صدا
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥ :: تعلل
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳ :: لفافه
» جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱ :: خواستن :شدن یا نشدن
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: روز برفی
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: قدرت فهم
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢ :: مردمان گشاده ذهن و وسیع البصر
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ :: روز هفتم...
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: الهی به مستان می خانه ات
» دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳ :: یکی بود یکی نبود...
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧ :: سه "ت"
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: ارزش...
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱ :: روح کرخت شده
» شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧ :: دلم فریاد می خواهد
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤ :: دل بی ظرفیت
» یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: سرمایه گذاری بی خسران
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧ :: ترس زاده ناشناخته ها
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠ :: روز ششم...
» شنبه ۱۳۸٩/٩/٦ :: روز پنجم...
» جمعه ۱۳۸٩/٩/٥ :: دلم عجیب گرفته است
» جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۸ :: قلعه رود خان
» یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢۳ :: سنگی سخت ...
» جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱ :: l'amore
» دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: روز چهارم
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/۱۱ :: هرگز آرام نبوده ای
» جمعه ۱۳۸٩/۸/٧ :: روز سوم...
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٤ :: روز دوم...
» جمعه ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: روز اول...
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۸ :: روزشمار شادی
» دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٦ :: منیّت
» پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٢ :: و اما باز هم...
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: بوی لذت
» پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٥ :: روح مرتعش
» یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۱ :: انتخاب
» جمعه ۱۳۸٩/٧/٩ :: بیرنگ بیرنگم
» جمعه ۱۳۸٩/٧/٩ :: دماغ پینوکیو
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٧ :: باد موافق
» شنبه ۱۳۸٩/٦/٢٧ :: جمع اضداد
» شنبه ۱۳۸٩/٦/٢٠ :: آسمان دل
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۱٦ :: کلام احماقانه
» جمعه ۱۳۸٩/٥/٢٢ :: دفترهای بسته
» پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٧ :: کودک که بودم...
» جمعه ۱۳۸٩/٥/۱ :: بی خبر از همه جا
» دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: من چه سبزم امروز
» شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦ :: عجب مردمان گلی
» دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٢۱ :: لحظاتی چند در...
» شنبه ۱۳۸٩/٤/۱٩ :: ناقوس بیداری
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٦ :: ساده خوش باشید
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۱٥ :: دلم تنگ شده
» جمعه ۱۳۸٩/٤/۱۱ :: پیرمرد و ترازو
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۸ :: بپرهیزید از ناجوانمردیها
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۸ :: مرگ در می زنه
» شنبه ۱۳۸٩/٤/٥ :: سکوت
» پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۳ :: هرکه با مرغ هوا دوست شود ...
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/٢٥ :: آفتاب تند
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/۱۸ :: سمفونی مردگان و ملکوت
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٥ :: قضاوت ساده لوحانه
» جمعه ۱۳۸٩/٢/۳۱ :: تفکر مشابه
» جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٠ :: فولاد مذاب
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱/۸ :: وظیفه
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱/٥ :: سال نو , فراز و فرود
» یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٤ :: لطافت
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ :: مشکل بشریت
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ :: سکوت
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: افسوس
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: خلاف جهت
» پنجشنبه ۱۳۸۸/۸/٢۸ :: صحنه...
» دوشنبه ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: اسفنج خیس
» یکشنبه ۱۳۸۸/٧/٥ :: چند کلمه حرف حساب
» شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٤ :: آغوشی به وسعت زمین
» پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٥ :: رنگین کمان احساس
» پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۸ :: حسرت
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٦ :: پیش پیش دیدن
» جمعه ۱۳۸۸/٤/٢٦ :: معرفی کتاب
» چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٧ :: اگر به این سن برسم...
» شنبه ۱۳۸۸/۳/۳٠ :: پابرهنه در بهشت
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧ :: مبارزه با خود
» دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۸ :: نظریه و عمل
» یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٧ :: تکه های توجه
» پنجشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٧ :: آزادی
» یکشنبه ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: برگ
» یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٦ :: قضاوت
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۱ :: کتاب پیشداوری زده
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱/٢٤ :: قصر لذت
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/۱٢ :: پاکیزگی خانه یا کوه و دشت, مسئله اینست!
» شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٤ :: نادانی
» پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٢ :: اندیشه زاید
» دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٢ :: غرب زدگی
» شنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٠ :: 3-1
» پنجشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٧ :: خودخواهی
» چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٦ :: برف
» چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٩ :: لذت
» جمعه ۱۳۸٧/۱۱/٤ :: زمان
» شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: به یاد ماندنی
» شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٧ :: اعتبار درون
» جمعه ۱۳۸٧/٩/۱ :: عشق واقعی
» چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٩ :: زندگی خالی نیست
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤ :: زهیر
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: معرفی کتاب
» شنبه ۱۳۸٧/٧/۱۳ :: ماه مهمونی تموم شد !
» جمعه ۱۳۸٧/٦/٢٩ :: درونگرایی یا برونگرایی
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/۱٩ :: آرامش
» شنبه ۱۳۸٧/٦/٩ :: فروغی بسطامی
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٥ :: بی بازگشتها
» جمعه ۱۳۸٧/٦/۱ :: جهل مرکب
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۱ :: جاناتان مرغ دریایی
» یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳ :: جًو
» یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳ :: چند بیتی از مولوی
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/۱۸ :: تساوی
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٢ :: ردپای خداوند
» دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۳ :: دو جمله و تصویری کاملا بی ربط
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٧ :: تکنولوژی
» پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٢۳ :: انواع عشق
» چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٢ :: عاشقى را قابلیت لازم است
» پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٩ :: الویت کلمات
» پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٢ :: جملاتی کوتاه اما زیبا
» جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧ :: Budda e il demonio
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٦ :: داستان کوتاه
» دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: چرا از مرگ می ترسید ؟
» شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۱ :: Nel blu, dipinto di blu
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/۱۸ :: مشترک گرامی در دسترس نیست
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/۱۸ :: آغوشی به وسعت بی کران
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٧ :: حس غریب
» یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٥ :: مشاعره قطب های بزگ شعر ایران(تنها با اندکی اختلاف قرن)
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: روشنفکری
» شنبه ۱۳۸۱/٧/٢٧ :: در خواست
» یکشنبه ۱۳۸۱/٧/٢۱ :: حرف بی حساب